Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 01.12.2023 r.

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.festiwalofca.pl/sklepik (zwanej dalej Sklepem).

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest: Fundacja OFCA z siedzibą przy ulicy Ignacego Solarza 2B w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklepik@festiwalofca.pl.
 3. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych.
 4. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do korzystania z usług. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wybranych usług.
 6. W ramach Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – rozumie się przez to Fundację OFCA z siedzibą przy ulicy Ignacego Solarza 2B w Oleśnicy (kod pocztowy: 56-400), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000559954. Przez Administratora należy również rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 3. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Sklepu.
 4. Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Sklepu;.
 5. Sklepie – rozumie się przez to zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Administratora i pozwalających Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży drogą elektroniczną, dostępny pod domeną internetową: www.festiwalofca.pl/sklepik
 6. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu, a w szczególności: komputery PC, laptopy, tablety, smartfony itp.
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta ze Sklepu.

§ 3. Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§ 4. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1) w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celach kontaktowych, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi oraz umożliwienia skorzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

3) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach Sklepu, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

5) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Administratora oraz zarządzania tymi systemami – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2) jeśli dokonasz zakupu poprzez Sklep będziemy przetwarzać dane w postaci Twojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu. Opcjonalnie, NIP i nazwę firmy w przypadku chęci otrzymania faktury.

3) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies pochodzących z naszej Strony.

4) API zewnętrznych partnerów: Sklep może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§ 5. Odbiorcy danych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

1) podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne,

2) dostawca usługi płatności elektronicznej celem zrealizowania płatności online;

3) dostawca usługi kurierskiej InPost celem zrealizowania przekazania zamówienia;

4) biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;

5) obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie USA w związku z korzystaniem z systemów informatycznych tam zlokalizowanych (np. Google Inc.). Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.

§ 6. Termin przechowywania danych

 1. Administrator będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe przez okres, w którym Użytkownik może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem umowy, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat.
 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator będzie przetwarzał jego dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
 3. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w celach kontaktowych to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§ 7. Prawa Użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich Danych Osobowych,

2) do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych Osobowych.

3) prawo do przenoszenia Danych Osobowych,

4) do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych;

5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

§ 8. Informacja o Plikach cookies

 1. Sklep używa Plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Pliki Cookies mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Pliki Cookies są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe Pliki Cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 3. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki Pliki cookies są wykorzystywane na stronie Sklepu. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie Plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie plików cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania Plikami cookies można znaleźć w ustawieniach przeglądarki Użytkownika.
 4. Rodzaje Plików cookies wykorzystywanych w Sklepie:

Pliki cookies niezbędne do działania Sklepu, umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcji Sklepu, takich jak dodawanie produktów do koszyka, składanie zamówień i inne;

§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych

Korzystając ze Sklepu, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach na stronie Sklepu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.