Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

“Sklepik Fundacji OFCA”

z dnia 01.12.2023 r.

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Kupujący – każdy podmiot, który dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym Fundacji OFCA; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, którym zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uznaje się również osobę fizyczną dokonującą Zamówienia w Sklepie internetowym w celu związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. Fundacja OFCA z siedzibą w Oleśnicy (56-400),  przy ul. Ignacego Solarza 2B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000559954; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 6. Towar – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.festiwalofca.pl/sklepik
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby.
 8. Umowa sprzedaży – umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://festiwalofca.pl/sklepik jest serwisem prowadzonym przez Fundację OFCA z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Ignacego Solarza 2B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000559954. w dalszej części zwanym “Sprzedawcą”
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu, tj. sprzedaż towarów na odległość, uiszczania ceny sprzedaży produktów, dostarczania produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
  Adres e-mail: sklepik@festiwalofca.pl
  Telefon: 693 824 168
 4. Adres Sklepu (w tym adres do zwrotów): ul. Ignacego Solarza 2B, 56-400 Oleśnica.

§ 2. Zamówienia

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na oferowane produkty wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i obsługujące przeglądarki internetowe. Kupujący musi również posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień w sklepie nie wymaga zakładania konta przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe.
 5. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, po wyborze sposobu dostawy.
 7. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:

a) na stronie Sklepu dodać wybrane produkty do koszyka;

b) wybrać sposób dostawy oraz wpisać wszystkie niezbędne dane odbiorcy zamówienia, a także uzupełnić dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona i wysłana faktura. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany przez  Klienta;

c) potwierdzić zaakceptowanie Regulaminu i zamówienia przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;

d) opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego produktu). Zapłaty można dokonać za pośrednictwem operatora systemu płatności: Przelewy24. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

e) Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzyma na ad;res poczty elektronicznej (podany przy składaniu Zamówienia) e-mail stanowiący przyjęcie oferty Kupującego. W momencie poinformowania Kupującego o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.

§ 3. Dostawa

 1. Dostawa towarów zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Kupującego podczas dokonywania zamówieniu, w sposób wybrany przez Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia lub spowodować opóźnienie w jego dostawie.
 3. Zamówienia realizowane są w sposób jaki wybrał Kupujący:

a) dostarczone do paczkomatu InPost;

b) odbiór osobisty przez Kupującego.

 1. W przypadku wybrania opcji dostawy do paczkomatu przewidywany czas realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze od dnia złożenia i opłacenia zamówienia. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy zamówienia deklarowany przez firmę kurierską.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Kupujący, który zdecydował się na odbiór osobisty, po skompletowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia otrzyma informację na adres poczty elektronicznej (wskazany podczas składania Zamówienia) o możliwości jego odbioru.
 4. Odbiory osobiste możliwe są we wtorki w godzinach od 9:00-12:00; w czwartki od 11:00-14:00 lub w innych godzinach ustalonych w drodze indywidualnego kontaktu.
 5. Zamówienie można odebrać osobiście pod adresem:
  Rynek 26, 56-400 Oleśnica, “FORMA Otwarta”. 
 6. Sprzedawca nie wysyła Towarów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zwrot towaru

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14  dni bez podawania powodów.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia zamówienia Konsumentowi.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: sklepik@festiwalofca.pl.
 6. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument powinien dokonać zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§ 5. Reklamacje Konsumenckie

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty e-mail Sklepu: sklepik@festiwalofca.pl.
 3. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, żądanie reklamującego oraz datę wniesienia reklamacji.
 4. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest odesłanie reklamowanego towaru – Konsument jest zobowiązany do jego dostarczenia, na własny koszt, na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6. Dane osobowe

Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu pod linkiem:

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 2. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu